Børn i byen - hvad skal vi lave?

Er det dit første besøg her? - Velkommen til!

Vælg mellem København og Aarhus

Aftale om køb af ydelser af Børn i byen ApS

Nedenstående betingelser finder anvendelse for enhver brug af "Fred i familien" på http://fredifamilien.dk (herefter Hjemmesiden), og faciliteterne herpå (herefter Ydelserne), samt andre ydelser udbudt af Børn i byen ApS.

Aftalens parter

Nærværende aftale er foretaget mellem Børn i byen ApS (CVR nr. 35382690, betegnet Udbyderen) og kunden.

1.  Betalingsaftaler

1.1  Hjemmesidens ydelser

En tilmelding til "Fred i familien" giver én bruger adgang til brug af Hjemmesiden og Ydelserne i den aftalte periode, jvf. nedenfor.

1.2  Tegning af aftale og korrespondance

Når aftalen indgås, oplyses navn og email-adresse.

Hjemmesiden vil sende alle meddelelser vedrørende aftalen til email-adressen.

1.3  Varighed

Adgangen til hjemmesiden varer i 12 måneder regnet fra købstidspunktet.

1.4 Betaling

Produkterne kan betales på én gang eller i rater.

Ved betaling i rater forfalder hver rate automatisk med det aftalte mellemrum. Betaling i rater indebærer ikke muligheden for at opsige aftalen, ud over den garanti, der er beskrevet andetsteds.

Det kort, raterne trækkes på, kan skiftes ved at besøge det link, der står i emailen med din faktura.

1.6 Fortrydelsesret

Der ydes 365 dages fuld fotrydelsesret på "Fred i familien". Hvis du, uanset af hvilken årsag, fortryder inden for 365 dage fra købsdatoen, skal du blot kontakte os på support@finddinpassion.dk og oplyse om at du ønsker at opsige aftalen, så refunderer vi hele det indbetalte beløb.

Denne fortrydelsesret gælder kun førstegangskøbere og gælder ikke fysiske events eller andre produkter.

2.  Rettigheder til Hjemmesiden

2.1 Rettigheder

Navne, logoer, varemærker på Hjemmesiden samt Hjemmesidens indhold såsom tekst, grafik, ikoner, billeder og software tilhører Udbyderen og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden lovgivning.

Downloading og anden digital kopiering af Hjemmesidens indhold eller dele heraf er alene tilladt til personligt, ikke-kommercielt brug, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3. Ansvarsfraskrivelse og –begrænsning samt Force Majeure

Hverken Hjemmesiden eller Udbyderen kan i noget tilfælde gøres erstatningsansvarlig som følge af manglende adgang til Hjemmesiden, herunder konkret indhold på Hjemmesiden, eller for brug af Hjemmesiden eller Ydelserne, herunder handlinger eller undladelser, der er foretaget i tillid til eller foranlediget af oplysninger på Hjemmesiden eller Ydelserne.

Ansvarsfraskrivelsen gælder for såvel direkte som indirekte tab, herunder tab af indtægter, driftstab, tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab, uanset om Hjemmesiden eller Udbyderen har været vidende om eventuelle fejl eller mangler på Hjemmesiden.

Hjemmesiden og Udbyderens samlede og kumulerede erstatningsansvar i forhold til tab, der har forbindelse til brugen af Hjemmesiden eller Ydelserne, begrænses i alle tilfælde til et beløb, som ikke kan overstige det mindste beløb af den til enhver tid gældende pris for et års medlemskab til Hjemmesiden og Ydelserne, eller det beløb, Udbyderen har modtaget som betaling for ydelserne.

Såfremt Hjemmesiden ikke er i stand til at levere Ydelserne eller adgang til Hjemmesiden som følge af forhold, der ligger uden for Hjemmesiden’s kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, svigtende ydelser fra tele- og netværksleverandører eller lignende (Force Majeure), skal Hjemmesiden være frigjort fra sine forpligtelser til levering af disse ydelser, så længe en sådan situation består.

Der er ingen udtalte eller implicitte garantier om bestemte resultater, og Udbyderen kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for resultater eller mangel på samme.

3.1 Særligt vedrørende personlig udvikling

Min beslutning om at deltage i dette program er en personlig beslutning. Ingen har givet mig nogen specifikke løfter eller garantier angående resultaterne/fordelene, som jeg vil modtage, ej heller vedrørende nogle specifikke resultater, jeg vil indse via min deltagelse i dette kursus. Jeg er indforstået med, at dette program ikke er terapi eller psykologisk konsultation, og det er ej heller en substitut for den behandling/service, der sædvanligvis tilbydes af sygesikrings-anerkendte professionelle vedrørende fysiske eller psykiske problemer. Hvis jeg ønsker terapi eller psykologisk rådgivning, vil jeg opsøge en udbyder med licens hertil.

Jeg er indforstået med, at dette forløb udelukkende er til min personlige fordel, og måske ikke er passende for andre. Jeg forstår, at en succesfuld fuldførelse af dette forløb ikke udgør professionel træning og således ikke gør mig i stand til at undervise, lede, coache eller på anden måde bruge dette materiale med andre. Jeg er yderligere indforstået med og enig i, at fuldførelsen af dette kursus ikke gør mig i stand til at bruge eller udøve processerne fra forløbet med andre, og at materialerne, der bruges i dette kursus, udelukkende er til eget personligt brug.

Jeg påtager mig al risiko forbundet med deltagelse i dette forløb og fritager lederne af forløbet, Passionhouse, Collaboraid ApS, Mette Holbæk ApS, deres samarbejdspartnere, ansatte samt agenter fra, samt skal forsvare og forsikre imod, at holde dem sagesløse fra og imod al ansvar, krav, handlinger, tab, handlingsgrunde samt omkostninger, der på nogen måde kan opstå i forbindelse med min deltagelse i dette program.

Jeg forstår ligeledes, at sessionerne samt alt, jeg deler, kan blive offentliggjort til andre deltagere i forløbet. Jeg er indforstået med, at jeg ikke på nogen måde er tilladt at optage eller videregive sessionerne.

Jeg har læst samt forstået kravene, aftalerne, betingelserne for at deltage i forløbet samt denne aftale fuldt og helt og agter at være lovligt bundet hertil.

4.  Bidrag fra brugere

Alt materiale og information som modtages fra brugerne af Hjemmesiden berettiger ikke afsenderen til royalties og vil være synligt for andre deltagere i forløbet, også efter aftaleperiodens udløb.

Hjemmesiden og Udbyderen kan endvidere frit slette modtaget materiale og information og har således ingen opbevaringspligt.

5. Personoplysninger

Hjemmesidens behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Brugere kan kontakte Hjemmesiden, såfremt de ønsker oplysninger om, hvilke data som behandles om dem, eller hvis brugerne ønsker oplysningerne slettet eller korrigeret.

Hjemmesiden behandler alle modtagne oplysninger om brugerne fortroligt og videregiver i intet tilfælde sådanne oplysninger til tredjemand.

6. Cookies

På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”, hvilket bl.a. gør det muligt for Hjemmesiden at se hvilke dele af hjemmesiden, brugerens browser tidligere har besøgt. Cookies er små tekstfiler, der sendes fra Hjemmesiden af hjemmesidens server til brugerens browser og automatisk sendes retur, når browseren er inde på hjemmesiden.

Hjemmesiden behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer.

7. Ændringer af betingelser og Hjemmesiden

Hjemmesiden har til enhver tid ret til at revidere disse betingelser. De ændrede betingelser vil blive offentliggjort på Hjemmesiden.

Hjemmesiden er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre Hjemmesiden eller indholdet herpå.

8. Ugyldighed og tvister

Enhver tvist, som har relation til brugen af Hjemmesiden eller Ydelserne, skal søges løst i mindelighed. Tvister, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved domstolen i Udbyderens hjemting med anvendelse af dansk ret.