Den Classenske Legatskole | Børn i byen - hvad skal vi lave?

Den Classenske Legatskole

Img 4267 normal620
Den Classenske Legatskole
Vester Voldgade 98
1552 København V
Se kort
5-17 år
E-mail Rediger

Beskrivelse Redigér

Den Classenske Legatskole har rødder i fortiden. Traditionen og det historiske tilhørsforhold er et udgangspunkt for en forståelse af dens placering i forhold til tid og sted og for en erkendelse af udvikling og forandring.

Den Classenske Legatskole er en folkeskole – åben for alle – og som sådan fri i forhold til særinteresser af religiøs, pædagogisk eller samfundsmæssig karakter. Skolen skal møde børnene med åbenhed, uanset deres kulturelle eller økonomiske baggrund.

Den Classenske Legatskole er en lille skole, der sikrer elever, lærere og forældre et bredt kendskab til hinanden og skolens forhold.

Skolens målsætning

Målet med undervisningen på Den Classenske Legatskole er at udvikle børnenes evner og interesser så langt som det er muligt, og at give dem et solidt fagligt grundlag for uddannelse og erhverv. Skolen skal fremme udviklingen af børnenes individualitet samtidig med, at der opbygges en respekt for og forståelse af det nødvendige samspil i fællesskabet.

Undervisningen på Den Classenske Legatskole

Den Classenske Legatskole lægger vægt på, at eleverne tilegner sig færdigheder og viden, som kan give dem gode forudsætninger for videre uddannelse, for individuel udfoldelse og for deltagelse i samfundslivet. De grundlæggende færdigheder prioriteres højt, fordi de er en nødvendig forudsætning for tilegnelsen af mere avanceret viden. Det er sigtet, at eleverne bibringes en viden, som har rod i traditionen, men som også rummer de moderne kvalifikationer, som er nødvendige i det højteknologiske informationssamfund. IT medtænkes på alle trin i alle fag.

Der lægges vægt på, at tilegnelsen af den boglige viden i videst muligt omfang kombineres med en udvikling af elevernes musiske, kreative og motoriske evner.

Kvalitet

Lærernes formidling af undervisningsstoffet skal først og fremmest være præget af faglig kvalitet. Men det er også vigtigt, at lærerne er engagerede og åbne, at de har holdninger, og at de som en del af undervisningen tager stilling til de spørgsmål, som drøftes i samfundet, uden at præsentere en stillingtagen som eviggyldig sandhed. Eleverne skal møde forskellige synspunkter og lære at skelne og vurdere for selv at kunne tage stilling til væsentlige spørgsmål.

Undervisningsformerne

Undervisningen skal være varieret og rumme forskellige undervisningsformer. Udgangspunktet for undervisningen er en opdeling i moduler og fag, men ”ud af huset arrangementer” som ekskursioner og lejrskoler prioriteres højt og kan naturligt lægge op til tværfaglighed. Skemalægningen skal være fleksibel og muliggøre fagligt hensigtsmæssige omlægninger og etablering af tværfaglig undervisning. Eleverne skal lære om det fysiske miljø, der omgiver dem, og om naturmiljøer, så de får en forståelse for den økologiske balance, dens opretholdelse og forbedring. Det er vigtigt at eleverne får mulighed for selvstændig erfaringsindsamling, både i det nære bymiljø og i de natur- og kulturlandskaber, som præger landet uden for byen.

Skolens liv og hverdag

Skolens overskuelige størrelse skal udnyttes til at udbygge den tryghed, som er så vigtig for den enkelte elevs mulighed for at lære. Der lægges vægt på, at elevernes arbejdsglæde stimuleres, og at de opnår en oplevelse af samhørighed med og et medansvar for alt og alle på skolen.

Skolen skal være et rart sted at være. Der skal være en behagelig omgangstone, og skolen skal sikre et æstetisk tiltalende fysisk miljø, hvor der også tages hensyn til de sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold.

Skolen skal medvirke til udvikling af sociale relationer i den enkelte klasse såvel som på tværs af klasser og alder.

Skole og hjem

Skole-hjemsamarbejdet prioriteres højt og bør fortsat være præget af gensidig forpligtelse og åbenhed. Forældrene kan inddrages i undervisningen og dens tilrettelæggelse. Det er vigtigt, at forældre og lærere samarbejder om børnenes skolegang og trivsel.

Faglig fornyelse

Skolen skal udvikle sig fagligt og pædagogisk. Medarbejdernes viden skal løbende opdateres gennem efteruddannelse, og der skal være et frugtbart pædagogisk miljø, som er åbent for nytænkning.

Skolen og det omgivende samfund

Skolens virksomhed skal omfatte det nære og det fjerne. Eleverne skal have lejlighed til at se deres eget udgangspunkt i en københavnsk og dansk lokalitet i et globalt perspektiv. Åbenhed og forståelse for det fremmede skal være en del af skolens udgangspunkt, når den skal gøre eleverne i stand til at møde den globale udfordring, som de kommer til at stå over for.


Skolen i centrum

Skolens placering i Den Indre By giver rige muligheder for samarbejde med de mange kulturelle institutioner, der er placeret i Københavns centrum. Den unikke placering skal udnyttes til at give eleverne kulturelle og kunstneriske oplevelser.

Skolen skal også give eleverne mulighed for at markere sig i lokalsamfundets sociale og kulturelle virkelighed og på den måde bidrage til at udvikle et engagement i det liv, der omgiver dem

Faciliteter Redigér

Vi kender ikke faciliteterne for dette sted.

Kategorier Redigér

Kommende arrangementer

    Ingen arrangementer den kommende måned.
    Du kan oprette et arrangement hvis du ved noget, vi ikke gør.
  1. Tilføj nyt