Skolen på Nyelandsvej

Skolegard normal620
Skolen på Nyelandsvej
Nyelandsvej 23
2000 Frederiksberg
Se kort
5-16 år
E-mail Rediger

Beskrivelse Redigér

Det er skolens mål:

· At give eleverne sociale og faglige kompetencer – fordi disse kompetencer er grundlæggende forudsætninger for at klare sig i samfundet i dag og i fremtiden.

· At den enkelte elev mødes med respekt – fordi respekten for individet er en grundlæggende værdi i vores kulturkreds.

· At eleverne udvikler ansvarsfølelse over for fællesskabet – fordi fællesskabet er det bærende princip i et demokratisk samfund

· At møde eleven med udfordringer og krav – fordi det at magte noget giver selvtillid og tro på egne evner og muligheder.

· At give eleverne kritisk sans – fordi dette er en forudsætning for at kunne vælge og tage selvstændig stilling.

· At alle voksne er tydelige og autentiske – fordi børn har brug for efterlignelsesværdige rollemodeller.


Hvilke undervisningsformer lægger skolen vægt på:

Overordnet skaber skolen et undervisningsmiljø, der rummer udfordringer for alle elever.
Det betyder, at vi arbejder med mange forskellige undervisnings- og læringsformer. Undervisningsformerne tilpasses det stof, som eleverne skal tilegne sig og tilrettelægges, så de understøtter elevernes mange forskellige måder at lære på.

Det afgørende er, at læreren mestrer mange forskellige metoder, således at undervisningsmetoden – og formen vælges ud fra den konkrete læringssituation og elevernes særlige forudsætninger for at lære et nyt stofområde.

Undervisningsformerne er f.eks.:

· Klasseundervisning – når alle skal høre de samme informationer og instruktioner.

· Makkerpar og gruppearbejde – når opgaven bedst løses i fællesskab.

· Individuelt arbejde – når den enkelte elev selvstændigt skal fordybe sig i et stofområde eller tilegne sig en faglig færdighed.

· Holddeling på tværs af klasserne – når eleven har behov for at være i en mindre gruppe, hvor alle har samme interesser eller er på samme faglige niveau.

· Undervisningen er ofte tværfaglig og tema- og projektorienteret.

· Et antal uger om året sættes det almindelige ugeskema ud af kraft. I disse ”fordybelsesuger” arbejdes der med større stofområder, som i særlig grad kræver sammenhængende forløb og faglig fordybelseSkolens indsatsområder:

· Børn lærer på forskellige måder. For at kunne tilrettelægge en undervisning, som alle børn kan få udbytte af, er det nødvendigt at kende til den måde, som eleven lærer på, når han eller hun skal lære noget nyt og vanskeligt. Man taler om barnets foretrukne læringsstil. I dette år har vi – med støtte fra ekstern konsulent - ved hjælp af et struktureret interview/spørgeskema udarbejdet en læringsprofil af det enkelte barn og af den samlede klasse.
Af denne profil fremgår, at nogle børn har et stort behov for at se tingene for sig, at andre bedst lærer, når de hører om tingene, at andre igen bedst kan koncentrere sig, hvis de får lov til at røre ved noget, at nogen lærer bedst, når de må tale med andre om det, etc. Det er vigtigt at understrege, at ingen læringsstil er bedre end en anden. Når lærerne kender den enkelte elevs og hele klassens læringsstil, kan de bedre tilrettelægge undervisningen, så den i højere grad passer til næsten alle elever. Viden om elevernes læringsstil vil bl.a. få betydning for tilrettelæggelsen af undervisningen, for de undervisningsmaterialer, vi anvender, og for den måde vi vil indrette klasselokaler og fællesrum på.

· Implementering af det kommunale mål for elevernes kompetencer inden for de naturvidenskabelige fag. Fagudvalget for denne faggruppe udarbejder handleplaner for at sikre sammenhængen i overgangen mellem fagene inden for det naturfaglige område.

· Implementering af det kommunale mål om ”kroppen i skolen”. Udover undervisningen i idræt og svømning, afholdes der temadage på tværs af klasserne med forskellige former for idrætsaktiviteter. Elevernes behov for fysisk udfoldelse medtænkes i den daglige undervisning. Den nye skolegård er indrettet så den inspirerer eleverne til fysisk udfoldelse og lyst til leg og bevægelse.

· Mobningsfri skole.. Skolen har så at sige ingen mobningsproblemer, men for fortsat at sikre en mobningsfri skole, arbejder vi målrettet med konfliktløsning. Metoden bygger bl.a. på Helle Høibys metode - jf. bogen ”Ikke mere mobning” , ”Trin for Trin” og ”Den gode cirkel”. Det er vigtigt for os, at både de, der driller og de, der drilles, hjælpes til at komme ud af de uhensigtsmæssige situationer og få mulighed for at få nye roller i det sociale samspil. Skolen har uddannet en lærer til at understøtte dette arbejde på i de enkelte klasser og for grupper af elever. Se endvidere skolens plan for arbejde med mobning.

· Kommunikation mellem skole og hjem. Ud over det formelle skole-hjem samarbejde arbejder vi på en tydeligere ansvarsfordeling mellem skole og hjem. Samarbejdet mellem skole og hjem bygger på gensidig tillid og en frugtbar dialog. Skolens udgangspunkt for samarbejdet er, at alle forældre vil det bedste for deres barn, og at forældrene støtter os i at nå de målsætninger og de værdier, som er styrende for skolens liv og undervisning. Skole og hjem samarbejder om, at eleverne bliver dygtige og udvikler deres personlige og sociale kompetencer. Desuden udarbejder klasselæreren jævnligt informationsbreve til forældrene om undervisningen og klassens trivsel.

· Samarbejde mellem lærere og pædagoger. For at skabe kontinuitet mellem skole og SFO følger den samme pædagog eleverne i de tre første skoleår. Pædagogerne er med i 20 timer om ugen i børnehaveklassen og seks timer i 1. og 2. klasse. Desuden deltager pædagogerne i fordybelsesugerne. Indsatsområdets formål er at skabe sammenhæng for børnene mellem skole og fritid og at de to personalegrupper lærer at bruge hinandens forskellige faglige kompetencer.

· Fortsat udvikling af teamsamarbejdet mellem læreren. Ingen lærer kan i dag alene nå de mange mål, som sættes for den enkelte elev. Derfor er det fortsat vigtigt, at lærersamarbejdetudvikles både i forhold til den enkelte klasse og i forhold til den samlede årgang. Tværfaglige samarbejder og faglig holddeling kræver, at læreren har stor samarbejdskompetence. Forsøg med nye organiseringsformer præger skolen i disse år.

· At skabe ro omkring læring. I disse år sættes særligt fokus på konceptet ”classroom management” for at lære eleverne de uskrevne regler for adfærd i klassen og ved undervisningen.

Faciliteter Redigér

Vi kender ikke faciliteterne for dette sted.

Kategorier Redigér

Kommende arrangementer

    Ingen arrangementer den kommende måned.
    Du kan oprette et arrangement hvis du ved noget, vi ikke gør.
  1. Tilføj nyt

Skriv anmeldelse

Log ind her for at skrive en anmeldelse.

Louise

Vores ældste datter startede i august på skolen og vi er ovenud tilfredse. Vi havde hørt meget blandet om skolen men er nærmest udelt begejstrede. Meget kompetent ledelse og der synlig og imødekommende.